Obecní knihovna Zlobice-Bojanovice
Naposledy aktualizováno: 03.04.2018 09:07:59

OBRÁZEK : krad.jpg


KNIHOVNÍ  ŘÁD


Obecní knihovny v Bojanovicích


 

V souladu se zřizovací listinou  Obecní  knihovny v Bojanovicích, schválenou zastupitelstvem obce usnesením čj. 3/2002 ze dne 2. 7.  2002 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

 

I. Základní ustanovení

 

 

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12  zákona č.  257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

 

 

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

a) výpůjční služby

b) meziknihovní služby

c) informační služby:

ca) informace o fondech a využívání knihovny,

cb) informace z oblasti veřejné správy,

cc) ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,

cd) přístup na internet.

 

2.  Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.

 

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

 Čl. 3

Registrace uživatele

1. Uživatelem knihovny se může stát každá  fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu   uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.
2. Knihovna vyžaduje k registraci následující  osobní údaje:  jméno, příjmení, bydliště, datum narození .  
3. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
4. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3.
5. Osobní údaje uživatelů  knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, dle   Směrnice o ochraně osobních údajů v knihovně, schválené zřizovatelem a která je přílohou tohoto KŘ.

 

 

Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku.  Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

 

 

Čl. 5

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

3. Uživatel může kopírovat na formátované diskety informace získané z bází dat zpřístupněných v Internetu.

4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

5. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

6. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb.  - autorský zákon).

 

III. Výpůjční řád  

 

Čl. 6

Zpřístupňované knihovní dokumenty

1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny  prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

 

 

Čl. 7

            Rozhodnutí o půjčování

1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. tohoto KŘ s výjimkou  dokumentů:

a) kterým  by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,

b) které  jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,

c) jejichž půjčování by  bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),

d) které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky v pouze v prostorách knihovny.

 

 

Čl. 8

Postupy při půjčování

1. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady.

2. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu  ústně, písemně, e-mailem.

 

 

Čl. 9

Výpůjční lhůty

1. Výpůjční lhůta pro  půjčování  mimo knihovnu je 1 měsíc. Výpůjční lhůta  může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

2.  Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu,  případně         žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 

 

Čl. 10

Vrácení vypůjčeného dokumentu

1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

 

Čl. 11

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování  věcí.

2. Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno  nejvýše 5 dokumentů (knih).

3. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

4. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

5. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

 Čl. 12

Ztráty a náhrady

1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

 

ČL. 13

Náhrada všeobecných škod

1. Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu je čtenář povinen nahradit škodu zaviněnou přímé nebo zanedbáním povinnosti ve smyslu ustanovení občanského zákoníku / část VI., hlava II §420-424 a §442-443 /. O způsobu náhrady škody rozhodne vedoucí knihovny dle Knihovního řádu Obecní knihovny v Bojanovicích.
2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně   platných předpisů.

 

V. Závěrečná ustanovení

 

 

1.      Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny .

2.      Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.

3.      Ruší se Knihovní řád ze dne 10. 7. 2002.

4.      Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.

 

 

VI. Přílohy Knihovního řádu

 

 

1. Provozní řád internetové stanice.

2. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny.

 


 

Příloha Knihovního řádu Obecní knihovny v Bojanovicích

 

 

Obecní knihovna v  Bojanovicích

 

 

Provozní řád internetové stanice

 

   

1. Obecní knihovna v Bojanovicích umožňuje přístup na internet uživatelům a návštěvníkům knihovny.

 

2. Uživatel nesmí používat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných  knihovnou.

  

3. Každý nový uživatel internetu se seznámí s  provozním řádem internetové stanice. (Provozní řád internetové stanice je součástí Knihovního řádu). Svým podpisem potvrdí dodržování podmínek provozního řádu v prohlášení. Pokud uživatel tyto sjednané podmínky nedodrží, může být vyloučen z užívání internetu. Uživatelé registrovaní v knihovně mají přednost v  přístupu k  internetu.

4. Uživatelé musejí dbát pokynů pracovnice knihovny.

  

5. Přístup k internetu je v Obecní knihovně v Bojanovicích zdarma.

  

6. U  jedné stanice mohou pracovat nejvýše 2 lidé.

  

7. Práce u PC stanice může být limitována zaměstnancem knihovny.


8. Termín a dobu přístupu na internet  je možné  v knihovně předem rezervovat.

  

9. Každá návštěva bude zapsána do knihy návštěv vč. doby užívání internetové stanice uživatelem.

 

10. Uživatel je povinen před začátkem práce předložit obsluze počítačové stanice platný průkaz uživatele knihovny.  Neregistrovaný uživatel předloží platný doklad totožnosti.


11. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

  

12. Uživatel nesmí vědomě narušovat práci  ostatních uživatelů počítačové sítě ani chod a výkonnost sítě jako celku, např. nadměrným  přetěžováním zdrojů sítě, ani používat síť k přístupům do jiných počítačů nebo do jiných sítí či k šíření počítačových virů.

 

13. Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno spouštět  nebo instalovat jakékoliv  vlastní programy a aplikace stažené z Internetu nebo měnit nastavení software.

  

14. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače. Uživatel je plně  odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

  

15. Informace získané z bází dat zpřístupněných v Internetu si mohou uživatelé pro vlastní potřebu    kopírovat na formátované diskety nebo vytisknout na tiskárně .

 

16. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

 

 17. Je zakázáno vyhledávat, šířit, prohlížet a nahrávat z Internetu stránky nebo soubory obsahující pornografii,  propagující rasismus, nábožensky a národnostně urážející a podněcující k násilí a  k užívání drog. Stejně tak je zakázáno uvedené informace šířit v Internetu.

 

18. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz autorský zákon  č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších změn a ostatní předpisy.) Případné zneužití dat a informací může být trestné (viz zákon č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech).

 

19. Elektronickou poštu je možno používat prostřednictvím veřejně přístupných služeb.

 

 

Provozovatel obec Zlobice nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z Internetu.

 

 

V případě porušení provozního řádu může být uživatel vykázán z knihovny a zakázán mu přístup k internetové stanici.


 

Směrnice k ochraně osobních údajů v Obecní knihovně v Bojanovicích

 

1. Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, jsou ochrana majetku, knihovního fondu, kvalita poskytovaných služeb, případně naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy, zejména zákony:

a) č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb – knihovní zákon

b) č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

c) č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – autorský zákon

 

2. Každý zaměstnanec knihovny postupuje při zpracování osobních údajů uživatelů knihovny podle zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Tento zákon se vztahuje na veškeré zpracování osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně nebo jinými prostředky (§ 3 zákon č. 101/2000 Sb.). Zpracování osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soustava operací, které zpracovatel provádí s osobními údaji – shromažďování, ukládání, vyhledávání, používání, likvidace (zákon č. 101/200 Sb.,§ 4. odst. e ).

 

3. Knihovna vyžaduje tyto osobní údaje:

  1. jméno, příjmení uživatele knihovny
  2. datum narození
  3. bydliště trvalé
  4. bydliště přechodné

Tyto osobní údaje uváděné v písemné podobě na přihlášce uživatele knihovny jsou základními údaji, které slouží k identifikaci uživatele za účelem vystavení čtenářského průkazu. Přihlášku vyplní čtenář na základě své svobodné vůle využívat služeb knihovny a svým podpisem stvrdí, správnost uvedených osobních údajů a souhlas (§5, odst.5 zákona č. 101/2000Sb.) s využitím osobních údajů pouze pro potřeby knihovny.

Osobní údaje zaměstnanci knihovny zpracovávají pouze s písemným souhlasem uživatele knihovny. Údaje musí být pravdivé a přesné, které se za tímto účelem ověřují z osobního dokladu uživatele, zpravidla z občanského průkazu. Písemný souhlas uživatele knihovny musí být uchován po dobu platné registrace (tj. zaplacením registračního poplatku).

 

4. Uložení a zabezpečení osobních údajů uživatele knihovny:

a) přihlášky uživatelů jsou uloženy v Obecní knihovně v Bojanovicích v uzamykatelném kancelářském stole.

b) přístup k přihláškám má pouze knihovník, který zodpovídá za správné uložení a zabezpečení přihlášek proti jakémukoliv zneužití.

 

 

5. Postup při likvidaci osobních údajů (§ 4, odst. i zákona č.101/2000 Sb.):

a) pokud uživatel knihovny sám požádá o ukončení registrace v knihovně, knihovna je povinna provést likvidaci jeho osobních údajů ihned:

 

likvidace přihlášky v písemné podobě – skartuje se

 

b) pokud od poslední návštěvy uživatele knihovny uplynulo již 365 dní,  musí být

          provedena likvidace osobních údajů:

 

likvidace přihlášky v písemné podobě – skartuje se

      

6. Knihovník je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejíchž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení pracovního poměru (§ 15 zákon č. 101/2000

      Sb.).

 

7. Kontrolní činnost:

Kontrolní činnost zajišťuje zřizovatel Obecní knihovny v Bojanovicích průběžně. Kontroluje provádění zápisu osobních údajů uživatelů knihovny, manipulaci a ukládání přihlášek v Obecní knihovně v Bojanovicích  s ohledem na dodržování zákona č. 101/2000 Sb.

 

 

 

 

 


 
Proces zabral 0.0043 sekund času a 0.8MB paměti.